Czy sołtys zobowiązany jest złożyć przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej?

W wielu gminach zbliżają się wybory przedstawicieli jednostek pomocniczych. Przypominamy odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem organów sołectwa.

Przypominamy fragment opinii Jana Lipskiego dotyczącej kwestii „Obowiązku złożenia przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej przez sołtysa”, opublikowanej w Zeszytach Prawniczych Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 3-4 (19-20) 2008:

[…] Należy relacje prawne łączące sołtysów,  realizujących powierzone im obowiązki skarbowe, z urzędami jednostek samorządu terytorialnego. Sołtysi jako inkasenci podpisują z jednostką samorządu terytorialnego umowę na dokonywanie poboru od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, za które to czynności pobierają odpowiednie wynagrodzenie (podobnie – stosowne umowy zawierają też jako osoby zaangażowane do doręczana pism w sprawach podatkowych). Umowy te co do zasady nie mają charakteru umów o pracę, a tylko takie umowy – na podstawie których nawiązywany jest stosunek pracy między urzędem a sołtysem – uprawniałyby do zaliczenia osób pełniących funkcję inkasenta do pracowników samorządowych służb finansowych (są to zwykle umowy zlecenia lub tzw. umowy o inkaso).

Powoduje to, że mimo iż pełnione przez sołtysów – wskazane wyżej – funkcje mogą być związane z dostępem do tajemnicy skarbowej, nie można jednak rozciągać na nich obowiązku składania ww. przyrzeczeń. Wydaje się, że zasada ta znajduje zastosowanie również w przypadku powierzenia inkasentom dodatkowych zadań (poza pobraniem podatku i jego przekazaniem na rachunek gminy), np. prowadzenia ewidencji podatników – bowiem również w tym przypadku nie można mówić o zatrudnieniu w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach  i zakładach budżetowych oraz biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego).

Nie oznacza to jednak, iż sołtysi nie są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej – obowiązek taki wynika przecież wprost z postanowień § 4 omawianego artykułu. Naruszenie tajemnicy skarbowej przez sołtysa rodzić będzie odpowiedzialność na podstawie art. 306 Ordynacji,  który przewiduje kary pozbawienia wolności dla osób, które będąc obowiązane do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawniają informacje objęte tą tajemnicą.

Całość opinii dostępna jest na str. 214-218 TUTAJ.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *