Czy z funduszu sołeckiego można kupić kosze na śmieci?

Czy z funduszu sołeckiego mogą zostać sfinansowane kosze na śmieci (do segregacji i zmieszane) dla każdego gospodarstwa domowego?

Pytanie:

Czy z funduszu sołeckiego mogą zostać sfinansowane kosze na śmieci (do segregacji i zmieszane) dla każdego gospodarstwa domowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. Zacytowany przepis zawiera też wyjątek od tej zasady, przewidując że gmina na mocy uchwały rady gminy może przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych – w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy rada gminy nie uchwaliła przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki sprawa jest prosta – sfinansowanie zakupu koszy stanowi obowiązek mieszkańców i w związku z tym nie można na ten cel przeznaczyć środków funduszu sołeckiego (nie jest to zadanie własne gminy).

Jeżeli obowiązki w tym zakresie zostały przez gminę przejęte, to z reguły wyposażenie posesji w pojemniki jest przedmiotem przetargu na wyłonienie wykonawcy odbioru odpadów. Zakup pojemników finansowany jest przez gminę w ramach wynagrodzenia wypłacanego wykonawcy, zatem wyposażenie w kosze staje się zadaniem wykonawcy. Gmina zapewnia jego realizację poprzez określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia takich warunków odbioru odpadów, zatem dodatkowy wydatek na ten cel nie jest możliwy.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *