Opinie Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego

Publikujemy opinie BAS i BL dotyczące nowej Ustawy o funduszu sołeckim

Opinie Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego Sejmu

Publikujemy opinię dr Teresy Augustyniak-Górnej powstałą na zamówienie Biura Analiz Sejmowych (BAS) w sprawie możliwości zmiany po dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy treści wniosku składanego przez sołectwo na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku ze zmianą do art. 4 ustawy o funduszu sołeckim zawartą w projekcie ustawy z druku nr 1755. Opinia dostępna jest po kliknięciu poniższego obrazka oraz TUTAJ.

BAS_Opinia

Opinia w trzeciej części dotyczy również przepisów, które znajdują się w aktualnej wersji projektu Ustawy, zezwalających na ponowne uchwalenie wniosku o fundusz sołecki przez zebranie wiejskie i zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego. Zdaniem autorki w kontekście możliwości dokonywania zmian we wnioskach o fundusz sołecki,

wątpliwości rodzi jednak osłabienie pozycji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), będącego organem wykonawczym gminy i organem opracowującym projekt budżetu gminy, a następnie go wykonującym i ponoszącym z tego tytułu odpowiedzialność, względem jednostki pomocniczej gminy – sołectwa.

Opinię dla BAS sporządziła dr Teresa Augustyniak – Górna z Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jak poinformowała nas Kancelaria Sejmu w dniu 4 marca 2014 r. (znak pisma: BKI-141-18079/14),

w trakcie realizacji opinii zamawiający, czyli Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, uwzględniając przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektów zmodyfikowała swoje zamówienie i zrezygnowała z części zlecenia.

Opinię otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. Opinia dostarczona do Kancelarii Sejmu ze względu na tempo procesu legislacyjnego – nie mogła zostać uwzględniona przez posłów. Jak podkreślaliśmy już w 2011 roku, podtrzymując obecnie to stanowisko, nowa Ustawa może doprowadzić do problemów w  realizacji funduszu sołeckiego i rozmyć sprawnie funkcjonujący mechanizm podejmowania decyzji przez mieszkańców. Opinia zamówiona przez Kancelarię Sejmu dotyczy wycinka zmian ujętych w projekcie Ustawy. W naszej ocenie szczególne wątpliwości budzi możliwość nieograniczonej zmiany przedsięwzięć.

W uzupełnieniu publikujemy udostępnione przez Kancelarię Sejmu:

opinię Biura Legislacyjnego Sejmu z dnia 4 lutego 2014 r. (znak BL-1600-32/14) do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim (druk 2102). Opinia dostępna jest TUTAJ.

opinię Biura Legislacyjnego  Sejmu z dnia 6 sierpnia 2013 r. (znak BL-1600-249/13) do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim (druk 1755). Opinia dostępna jest TUTAJ.

opinię Biura Analiz Sejmowych dr Piotra Łysonia z Głównego Urzędu Statystycznego Obszary interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polityce spójności na lata 2014 – 2020 komplementarne do projektu PROW. Opinia powstała dla Biura Analiz Sejmowych w związku z ww. projektami ustaw. Nie dotyczy jednak w żadnym stopniu funduszu sołeckiego. Opinia dostępna jest TUTAJ.

listy obecności posłów i gości z posiedzeń komisji sejmowych obradujących nad projektem Ustawy o funduszu sołeckim w dniach: 7 listopada 2013 r., 22 stycznia 2014 r., 6 lutego 2014 r., 7 lutego 2014 r. Listy obecności z ww. posiedzeń Komisji dostępne są TUTAJ.

Nasze zainteresowanie budzi rola Związku Powiatów Polskich (ZPP) w procesie legislacyjnym Ustawy o funduszu sołeckim. W czasie próby nowelizacji Ustawy w 2011 r. przedstawiciel ZPP sugerował zapisy poszczególnych przepisów Ustawy. Projekt z 2011 roku okazał się niekonstytucyjny. Projekt znajdujący się w lutym 2014 r. na etapie prac senackich, a zgłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, opiera się na tych samych założeniach, co projekt nowelizacji Ustawy z 2011 roku i de facto stanowi jego powielenie. Przy wysokiej aktywności rządu w aktualnym procesie legislacyjnym oraz próbie wprowadzenia nowej Ustawy w życie jeszcze przed 31 marca 2014 r. nie można mówić o merytorycznej dyskusji nad projektem. W ocenie Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska również opinie zgłaszane w czasie nowelizacji Ustawy w 2011 r. nie znalazły odbicia w aktualnym projekcie.

Autor/ka: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *