RIO czekają na uchwały o funduszu sołeckim

Gmina ma 7 dni na przesłanie uchwały o funduszu sołeckim do RIO. Czym skutkuje niedopełnienie obowiązku?

Obowiązek przekazania uchwały do RIO

Gmina ma 7 dni na przekazanie do właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Jak pisze Rafał Trykozko:

Wszystkie uchwały rady gminy powinny być przekazane właściwemu organowi nadzoru (wojewodzie lub regionalnej izbie obrachunkowej) w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Obowiązek ich terminowego przekazania spoczywa na wójcie (burmistrzu) i wynika z postanowień art. 90 ustawy o samorządzie gminnym.

Nieprzekazanie uchwały do RIO może skutkować późniejszymi uwagami RIO, tak jak miało to miejsce w przypadku gminy Baranów (uchwała RIO w Poznaniu nr SO-0952/I/12/2/Ka/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.), o czym pisaliśmy tutaj.

Na podstawie przekazanych uchwał, RIO publikują wykazy gmin, które podjęły decyzje o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego lub nie podjęły żadnej decyzji. Statystyki RIO w części dotyczącej gmin, które nie podjęły żadnych uchwał o funduszu sołeckim, nie są precyzyjne. Związane jest to jest z niewywiązywaniem się części gmin, które podjęły uchwały, z obowiązku przesłania ich do RIO. W efekcie lista gmin, które figurują w wykazach RIO, jako gminy nie podejmujące żadnych uchwał, jest dużo większa niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Jak gminy wywiązują się z obowiązku przesyłania uchwał do RIO?

Województwo Mazowieckie: stan z 2012 r.

W wykazie RIO w Warszawie widnieją 42 gminy, które nie podjęły w 2012 r. żadnych uchwał dotyczących funduszu sołeckiego. W ramach Monitoringu Funduszu Sołeckiego prowadzonego przez SLLGO, poddaliśmy weryfikacji wykaz udostępniony przez RIO, porównując go z informacjami zawartymi w gminnych Biuletynach Informacji Publicznej. Skontaktowaliśmy się również z urzędami gmin. Okazało się, iż spośród 42 gmin nie podejmujących uchwał, w przypadku 26 gmin uchwały zostały podjęte, a 16 gmin złamało prawo nie podejmując żadnych uchwał. Tym samym liczba gmin w mazowieckim, które nie podjęły w 2012 r. żadnych uchwał o funduszu sołeckim wynosi 6% a nie 15% i jest mniejsza niż wskazują na to statystyki RIO. 

Tabela  z danymi dla województwa mazowieckiego dostępna jest TUTAJ oraz po kliknięciu poniższego obrazka.

Weryfikacja uchwał o funduszu sołeckim - Mazowieckie

Województwo Dolnośląskie: porównanie stanu z 2011 r. z 2012 r.

W 2011 roku zwracaliśmy uwagę na opisywany problem na przykładzie wykazu gmin województwa dolnośląskiego (tutaj), podkreślając jednocześnie konieczność posiada rzetelnych danych dla podejmowania prób zmiany prawa.

W 2012 roku w województwie dolnośląskim sytuacja uległa znaczącej poprawie. Wykaz gmin podejmujących uchwały odpowiada rzeczywistości. Na 12 gmin, które nie podjęły żadnych uchwał, po weryfikacji SLLGO okazało się, że jedynie jedna gmina (gm. Pęcław, uchwała nr XI/70/12 z dnia 30 stycznia 2012r.) nie przesłała uchwały do RIO i w tym zakresie wykaz RIO powinien zostać uaktualniony. Pozostałe gminy: Pieszyce, Lubań, Lwówek Śląski, Krośnice, Borów, Zawonia, Stare Bogaczowice, Jordanów Śląski, Bardo, Bogatynia niestety nie dopełniły ustawowego obowiązku i nie podjęły żadnych uchwał. Gmina Pieńsk podjęła uchwałę w dniu 20 czerwca 2012 r. Uchwała podjęta po ustawowym terminie (do 31 marca) jest nieważna (uchwała Nr XXV/127/2012).

Połowa gmin w województwie dolnośląskim, które w 2012 roku nie podjęły żadnych uchwał, w roku 2011 uchwały podjęła. Z wywiadów przeprowadzonych przez SLLGO wynika, że przedstawiciele powyższych gmin posiadali wiedzę o konieczności podejmowania uchwały, jednak mimo tego w 2012 r. uchwały nie były podejmowane, obowiązek ustawowy traktowany był w sposób wybiórczy. Podkreślamy, że taki stan jest sprzeczny z prawem, a obowiązek podjęcia uchwały określony jest w ustawie o funduszu sołeckim.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *