Odpowiedzialność za uchwałę o funduszu

Odpowiedzialność za podjęcie uchwały o funduszu sołeckim i przekazanie jej w terminie organom nadzoru.

Na każdej gminie posiadającej jednostki pomocnicze – sołectwa ciąży obowiązek podjęcia uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. W gminach w których obowiązek ten jest lekceważony, organy kontroli stwierdzają naruszenie przepisów Ustawy o funudszu sołeckim.

Obowiązek podjęcia uchwały

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła w okresie od 27 października do 30 grudnia 2011 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ińsko za lata 2008-2011.

Pismo RIO z 2 marca 2012 r. (sygn. akt RIO-WK-0913-1049/56/K/2011) dostępne jest tutaj.

RIO podkreśla ustawowy obowiązek podejmowania uchwał dotyczących funduszu sołeckiego i w protokole pokontrolnym w przypadku Gminy Ińsko stwierdza bezpośrednią odpowiedzialność Burmistrza za naruszenie przepisów Ustawy. Burmistrz nie przedkładał Radzie Miejskiej projektów uchwał w tej sprawie.

Bezpośrednia odpowiedzialność wójta/burmistrza

Z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą RIO wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia m.in. w zakresie dotyczącym funduszu sołeckiego:

20. W latach 2009-2010 organ stanowiący kontrolowanej jednostki nie rozstrzygał corocznie o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki poprzez podjęcie uchwały, w której wyrażał zgodę albo nie wyrażał zgody na wyodrębnienie funduszu w danym roku budżetowym.  Ustalono, że Burmistrz nie przedkładał Radzie Miejskiej projektów uchwał w tej sprawie. Wystąpienie wskazanych nieprawidłowości wskazuje na naruszenie przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz – str. 105 protokołu.

[…]

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień konieczne jest bezwzględne przestrzeganie wszystkich norm prawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące kwestie:

[…]

16. Przestrzegania ustawy o funduszy sołeckim i ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio w zakresie wymogu podejmowania corocznie przez organ stanowiący uchwały rozstrzygającej o wyodrębnieniu w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki i przedkładania przez Burmistrza stosownych projektów uchwał organowi stanowiącemu jednostki.

Obowiązek przekazania uchwały

Zgodnie z art. 90 Ustawy o samorządzie gminnym na wójcie/burmistrzu/prezydencie ciąży obowiązek przekazania uchwały o wyodrębnieniu/ niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego do właściwych organów nadzoru w terminie 7 dni od ich podjęcia. O tym kto i kiedy przekazuje organom nadzoru uchwałę o funduszu sołeckim pisze Rafał Trykozko tutaj.

Przekazanie uchwały o funduszu sołeckim a opinia o projekcie uchwały budżtowej

Nieprzekazanie uchwały o wyodrębnieniu/ niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej może być źródłem uwag RIO w opinii o projekcie uchwały budżetowej, tak jak miało to miejsce np. w Gminie Baranów.

RIO w Poznaniu dostępną tutaj uchwałą nr SO-0952/I/12/2/Ka/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2012 r stwierdziło m.in.:

III. Skład Orzekający formułuje następujące uwagi odnośnie przedłożonego projektu:

[…]

– w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki stanowiące fundusz sołecki. Do dnia wydania niniejszej opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej nie została przedłożona uchwała Rady Gminy Baranów podjęta na postawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Autor/ka: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *