Fundusz sołecki a załącznik do budżetu

Czy gmina ma obowiązek sporządzania załącznika do budżetu obuejmującego wydatki z funduszu sołeckiego?

PYTANIE:

W załącznikach do uchwały budżetowej nie ma konkretnej i klarownej informacji o tym, na co poszczególne sołectwa przeznaczyły środki, jakimi dysponowały w ramach funduszu sołeckiego. Skarbnik nie przygotowuje takich zestawień. W związku z tym mam pytanie: czy w uchwale budżetowej powinny się znaleźć takie dane?

ODPOWIEDŹ:

Postanowienia dotyczące środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych są niejako tradycyjnym elementem uchwały budżetowej gminy, jednakże zakres prezentowanych w nich informacji nie jest wymagany żadnymi przepisami prawa. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wskazuje w art. 212 ust. 1 pkt 9 na „uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy” jako element uchwały budżetowej. Co interesujące, nie uwzględnia ona w ogóle wejścia w życie ustawy o funduszu sołeckim (w poprzednich ustawach przepis ten brzmiał identycznie).

Nie jest możliwe ustalenie znaczenia przepisu przewidującego określanie w uchwale budżetowej „uprawnień” jednostek pomocniczych, jeżeli chodzi o szczegółowość i rodzaj zamieszczanych tam informacji. Zwłaszcza, że RIO już w latach 90-tych XX wieku zabroniły zamieszczania w uchwałach budżetowych takich postanowień jak np. uprawnienia sołectw do samodzielnego wydawania środków budżetowych czy zawierania umów na realizację wydatków budżetowych. W praktyce więc kwoty na przedsięwzięcia podawane są w uchwale budżetowej na podstawie przepisu, który odnosi się do innego zagadnienia (które w praktyce jest „martwe”).

Okoliczność, że gminy wykazują z reguły kwoty i nazwy przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu dla poszczególnych sołectw nie oznacza, że taki jest wymóg ustawowy. Panuje w tym zakresie zupełna dowolność. Podanie jednej ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację funduszu sołeckiego również jest zgodne z prawem i nie może być zakwestionowane przez RIO ze względu na brak przepisów określających szczegółowość tego elementu uchwały budżetowej. Nie można zatem powiedzieć, że istnieje obowiązek podawania informacji w takim czy innym układzie.

Szczegółowość tego elementu uchwały budżetowej gmina może zaś określić sobie sama w uchwale rady gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanej na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Autor/ka: Rafał Trykozko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *